PROTESTUJEME PROTI STAVBĚ AUTOKEMPU V OSADĚ PERNEK-HORY V CHKO ŠUMAVA

Městský úřad Horní Planá dne 14.11.2022 schválil stavební záměr výstavby neoploceného "karavanového parkoviště" uprostřed šumavské osady Pernek-Hory v katastru obce Horní Planá (okr. Český Krumov). Naprostá většina obyvatel osady se záměrem zásadně nesouhlasí.

Záměrem je vybudování kempu uprostřed osady Hory se stáním pro 18 karavanů či obytných aut či domů. Jak vyplývá níže z textu, v praktickém důsledku jde o běžný autokemp, čítající při plném obsazení až 80 osob na malém pozemku, a to v těsné blízkosti obytných domů a rekreačních objektů.

Takový záměr je vůči obyvtelům osady s 50 domy nejen neslušný, necitlivý k přírodě a rušivě zasáhne do koloritu okolí nejen samotnou existencí, ale i rušivými prvky, kdy bezprostřední okolí a majitelé přilehlých nemovitostí by byli významně dotčeni (souhrn výhrad níže v textu).

Navíc, podle Územního plánu Horní Planá (ÚPHP) () se záměr se nachází ve funkční ploše OVSR "plochy občanského vybavení - sportovně rekreační". V definici plochy OVSR na str. 40 ÚPHP uvádí:

 • "Přípustné je umisťování mobilních obytných zařízení (například mobilních domů, karavanů, obytných přívěsů apod.) a to pouze v řádně provozovaných autokempincích nebo kempincích"

a uvádí, že mezi hlavní využití OVSR patří "parkovací a odstavná stání, vyvolaná využitím území".

Shrnuto: ÚPHP připouští parkování mobilních obytných zařízení "pouze v řádně provozovaných autokempincích", nedovouje stavbu samostatných "parkovišť", ale jen parkovacích stání, ovšem jen jako součást schváleného využití území. Česká legislativa nezná pojem "karavanové parkoviště". Takže musí jít o auutokemp. Ten však Stavební úřad neschvaloval.

Nejméně 47 z 57 majitelů nemovitostí v dosahu předmětného záměru, ať jsou či nejsou účastníci řízení dle stavebního zákona, je pobouřeno. Podle stavební dokumentace by nejbližší obyvatelé osady Hory měli 4 metry od oken parkoviště karavanů a obytných vozů, což by byl neuvěřitelný a nepřípustný zásah do soukromí. Proto se záměrem provozování kempu zásadně nesouhlasí. To opakují v otevřené petici, ke které se může připojit každý, kdo s ní souhlasí.

Obávají se zejména

 • zatížení dopravní infrastruktury na frekventované cyklostezce,
 • zhoršení bezpečnosti,
 • zhoršení životního prostředí,
 • významného zhoršení kvality života stávajících obyvatel a majitelů rekreačních objektů:
 • neregulovatelného hluku,
 • nerespektování soukromých pozemků v nejbližším okolí neoploceného kempu ze strany jeho hostů,
 • drobných krádeží (např. venku uskladněného dřeva, pěstovaného ovoce či zeleniny, atp.).

V bezprostřední blízkosti jezera (veřejně přístupných míst ve vlastnictví v Povodí Vltavy) jsou neoplocené soukromé rekreační pozemky, které by bezpochyby byly obyvateli karavan-kempu rovněž dotčeny. Takové okolnosti by velmi pravděpodobně způsobily nový a značný tlak na Obvodní oddělení Policie ČR i na orgány obce, které budou muset opakované stížnosti řešit.

Ovšem zejména dopad na životní prostředí by byl nešťastný, což bezpochyby dotčené orgány posuzující dopad na životní prostředí, např. v posudku EIA potvrdí:

 • jedná se o trvale podmáčený pozemek, s vysokou hladinou spodní vody a při realizaci záměru vč. vybudování zpevněných ploch lze oprávněně očekávat negativní dopad na okolí včetně rybníčku, který na své náklady vybudoval bývalý majitel domu č.4 MUDr Jaroslav Peterka a pečoval o něj včetně přilehlých obecních pozemků. Současný majitel tuto činnost na základě nájemní smlouvy převzal.
 • v místě kempu, který je nyní mokřinou, se nachází útočiště a zimoviště plazů a obojživelníků
 • bude nutné pokácet část dřevin, které tam vysázeli obyvatelé Hor
 • V lokalitě není vyřešena kanalizace (což bezpochyby může ovlivnit kvalitu vody v nádrži), ani pitná voda
 • podle projektové dokumentace záměru stavby je zřejmé, že popisované řešení odvodnění pozemku je nerealizovatelné a způsobí zásadní negativní dopad na sousední pozemky
 • projektová dokumentace neřeší ochranu přírody a okolních pozemků před vlivy úniků ropných produktů ze zaparkovaných karavanů

Investor bez obav k přístupu těžké techniky pro přípravné práce na pozemku opakovaně bez dovolení používá a devastuje soukromé sousední pozemky. Tuto bezostyšnou odvahu si zřejmě může dovolit, protože jeho projektantem a zároveň zplnomocněným zástupcem v řízení s Městským úřadem Horní Planá (orgán, který je účastníkem stavebního řízení a měl by se obyvatel osady zastat) je místostarosta tohoto města ing.Vojtěch Ščevík.

To považujeme za skandální a nemorální: majitel společnosti-autor projektu je přímo zainteresován v záměru, kde je účastníkem řízení město, v kterém je tentýž člověk místopředsedou úřadu.

Starosta obce pan Šimák (ZODPOVĚDNĚ ZA HORNÍ PLANOU I) byl zvolen mj. pro své citlivé postoje k rozšiřování komerční výstavby v Národním parku Šumava. Díky svým předvolebním názorům a postojům jsme jej považovali za zastánce citlivé regulace nárůstu rekreačních objektů a zařízení v katastru obce.

Zastupitelé města Horní Planá by si měli odpovědět mimo jiné na tyto otázky:

 1. Pakliže Stavební úřad schválil "parkoviště", jak to, že město, které vydalo Územní plán, nepodalo jako účastník stavebního řízení námitku, že záměr je v rozporu s vlastním Územním plánem?
 2. Nebo považuje město schválený záměr neoploceného "karavanové parkoviště" (= umisťování mobilních obytných zařízení) s dětským hřištěm a ohniětěm za "autokempink" = ubytovací zařízení pro přechodné ubytování), v souladu se svým územním plánem?
 3. Pokud ano, proč místostarosta ing. Ščevík řekl Českému Rozhlasu, že "Nebude to kemp ve stylu, že tam budou hořet ohně a budou se shromažďovat lidé"? (audio záznam ZDE, čas 2:07 a dále)
 4. Proč místostarosta ing. Šcevík ve stejném vyjádření pro ČRo (čas 2:35 a dále) vědomě lže, když říká, že "Horní Planá jako obec není ve stavebním řízení", když město Horní Planá je ze zákona účastníkem stavebního řízení?
 5. Myslíte si, že Váš místostarosta ing. Ščevík, který oficiálně zastupuje žadatelku o vydání kritizovaného rozhodnutí a zároveň je místostarostou Městského úřadu - účastníka stavebního řízení není minimálně v morálním střetu zájmů?

Vyzýváme investorku, aby tento stavební záměr zastavila a vyzýváme Zastupitelstvo města Horní Planá, aby proti záměru účinně protestovalo.

podepsání: obyvatelé osady Hory